Sporný rozvod

Sporný rozvod

Ke spornému rozvodu manželství dochází v případě, že manželé nesplní podmínky pro zrychlený nesporný rozvod. V tomto případě může být manželství uzavřeno po dobu kratší než jeden rok. Ke spornému rozvodu dochází zejména v případech, kdy se oba manželé rozvést nechtějí nebo když se nemůžou společně domluvit na péči o nezletilém dítěti či majetkovém vyrovnání. Tento druh rozvodu bývá oproti nespornému rozvodu mnohem více finančně nákladný a také se musí řešit na více než jednom stání u soudu. Rozvodový právník Vám pomůže s celou touto nelehkou situací.

Devět nejčastějších příčin sporného rozvodu

 • neuvážený sňatek
 • rozdílnost povah, názorů a zájmů
 • alkoholismus
 • nevěra
 • nezájem o rodinu
 • zlé nakládání
 • zdravotní důvody
 • sexuální neshody
 • ostatní příčiny

Promluvte si ještě dnes s právníkem

Sdělte nám, jak můžeme být nápomocni, a jeden z členů našeho týmu vás bude kontaktovat.

Leave this field blank

Proces rozvodového řízení

Soudní proces začíná dnem, kdy byl příslušnému soudu doručen návrh na rozvod manželství. Po doručení návrhu na rozvod, soud stanoví termín pro první soudní jednání, kam se musí dostavit oba manželé osobně. Celý proces velmi ovlivňuje, zda se z manželství narodily děti, zda jsou v době zahájení řízení nezletilé. V případě, že se jeden z manželů nedostaví aniž by se předtím omluvil, hrozí mu sankce ve výši až 50 000 Kč. Poté už rozvodový proces probíhá velmi individuálně a délka i finanční náročnost záleží na tom, jestli se manželé budou schopni domluvit na úpravě poměrů nezletilých dětí a majetkovém vypořádání či nikoliv. Soud vede manžele k dosažení dohody a ke kompromisům. Může nařídit i setkání s mediátorem. V případech sporných rozvodů, se řízení účastní i svědci, kteří mají právní povinnost se k soudu dostavit. Na rozdíl od nesporných rozvodů je soud povinen zkoumat příčiny rozvratu manželství a tedy rozvodu, a to na základě výpovědí od obou manželů, ale také svědků. Avšak žalobce (ten z manželů, který podal návrh na rozvod) se snaží soud přesvědčit o nefunkčnosti manželství, jelikož nese důkazní břemeno.

Dohoda o nezletilém dítěti

První věc, kterou soud musí projednat a rozhodnout, jsou poměry nezletilého dítěte. Rozvodové řízení nemůže pokračovat, pokud manželé nedojdou k určitému kompromisu nebo dokud soud sám nerozhodne o poměrech nezletilých dětí. Musí být určen druh péče (výlučná péče jednoho z rodičů, střídavá péče, společná výchova obou rodičů, případně svěření dítěte do výchovy jiné osoby či instituce než jsou její rodiče), dále potom soud určí výši výživného pro rodiče, který nebude mít nezletilého ve výlučné péči. Aby byla zajištěna ochrana nejlepšího zájmu dítěte je mu soudem přidělen opatrovník, zpravidla orgán sociálně právní ochrany dětí (tzv. „OSPOD“). Tato úprava pokrývá také péči o dítě během rozvodového řízení, tedy do právní moci soudního rozsudku o rozvodu. Jeden z manželů má však právo na to, aby zastavil soudní proces. Rozvodové řízení musí být zastaveno minimálně na tři měsíce, avšak musí být znovu obnoveno do jednoho roku od zastavení řízení. Pokud však rozvodové řízení obnoveno nebude, soud se touto skutečností už zabývat nebude a bude muset být podán návrh na rozvod znovu.

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Co se týče vypořádání společného jmění manželů, tak v tomto případě není podmínkou rozvodu manželství uzavření dohody anebo soudní rozhodnutí o vypořádání majetku. Rozvod tedy může dospět ke svému konci bez společné dohody v této věci. Manželé se na vypořádání společného jmění mohou domluvit i mimo soudně, pokud tedy ovšem oba s dohodou o vypořádání souhlasí. Do tří let od ukončení rozvodu, může jeden z manželů podat návrh na soud na vypořádání společného jmění manželů, na základě kterého soud zahájí řízení a o vypořádání společného jmění manželů rozhodne sám, nedojde-li k dohodě. V případě, že nedojde k vypořádání do 3 let od zániku společného jmění manželů, platí právní domněnka, že majetek je rozdělen rovným dílem. Výše uvedené však platí pouze v případech, kdy nebyla uzavřena předmanželská smlouva nebo smlouva o zúžení společného jmění manželů, která by pamatovala na přesné řešení situace.

Manželství je ukončeno dnem vynesení rozsudku, pokud se však oba manželé vzdají práva na odvolání. Pokud se jeden z manželů tohoto práva nevzdá, má 15 dní od doručení písemného vyhotovení rozsudku na to, aby proti rozhodnutí podal odvolání.

Máte zájem o schůzku?

Kontaktujte mne e-mailem či telefonicky nebo mne navštivte osobně v kanceláři v Jihlavě.

Potřebná dokumentace pro sporný rozvod

Dokumentace, která je potřebná pro zahájení rozvodového řízení:

 • návrh na rozvod (návrh může být podán pouze jedním z manželů), avšak oproti nespornému rozvodu, musí navíc obsahovat vymezení příčin rozvratu manželství a tedy návrhu na rozvod,
 • kopie oddacího listu,
 • kopie rodných listů děti,
 • návrh musí být opatřen kolkem (2 000 Kč) k úhradě soudního poplatku za rozvod manželství.

V jakých případech nemusí soud ukončit manželství?

V případech sporného rozvodu, může soud v určitých případech rozhodnout, že manželství nerozvede. Stává se tak zejména v případech, kdy se manželé neshodnou na dohodě o nezletilém dítěti. V těchto případech se většinou jedná o zvláštní důvody. Nejčastěji to bývá v důsledku dlouhodobých zdravotních potížích dítěte (invalidita, fyzické nebo psychické postižení dítěte), kdy nezletilé dítě vyžaduje péči obou rodičů. Dalším důvodem také může být vázanost na oba rodiče. Avšak tuto skutečnost už posuzuje dětský psycholog – znalec a poté své výsledky předloží soudu, který by měl zohlednit zájem nezletilého dítěte. Neposledním důvodem, proč soud manželství neukončí, může být založeno na posouzení hloubky a trvalosti rozvrácení manželství, míry odkázání jednoho z manželů na druhého. Soud získává informace z výpovědí, jak ze stran manželů, tak i od svědků.

Pokračujte zde, abyste se dozvěděli více: Rozvod | Sporný rozvod | Rozvodový právník | Rozvodové řízení

Kontaktujte mě a naplánujte si první konzultaci.

Mgr. Markéta Hanzlíková, advokátka
Fibichova 955/23,
58601 Jihlava

Rozvodový právník Jihlava